wp-image-793763253jpg.jpg

Ritual kartri

Chenrezig

OM MANI PADME HUM

×
Guru Rinpoche
×
Vajrasattva
×
Green Tara
×
Manjuscri

OM A RA PA CA NA DHIH

×
Medicine Buddha

OM NAMO BHAGAWATE BEKANDZE
GURU BENDURYA
PRABHA RANDZAYA
TATHAGATAYA
ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA
TADYATHA
OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE BEKANDZE
RANDZA SAMUDGATE SOHA

Shorter Version:

TADYATHA / OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE BEKANDZE / RANDZA SAMUDGATE SOHA

×